تعبیر خواب گم شدن کفش,تعبیر خواب کفش سفید,تعبیر خواب هدیه گرفتن کفش,تعبیر خواب کفش بزرگتر از پا,تعبیر خواب کفش پاره,تعبیر خواب کفش قهوه ای,تعبیر خواب کفش گشاد,تعبیر خواب گم شدن لنگه کفش,تعبیر خواب بخشیدن کفش,تعبیر خواب کفش سفید,تعبیر خواب دزدیدن کفش,تعبیر خواب کفش قهوه ای مردانه,تعبیر خواب کفش گشاد,تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه,تعبیر خواب گم شدن کفش زن,تعبیر خواب لنگه کفش,تعبیر خواب کفش خریدن,تعبیر خواب دزدیدن کفش در مسجد,تعبیر خواب دزدیدن کفش چیستتعبیر خواب هدیه گرفتن کفش از مرده,تعبیر دیدن کفش در خواب چیست,تعبیر خواب خریدن کفش برای مرده,تعبیر خواب کفش سفید پاشنه بلند,تعبیر خواب کفش پاره شود,تعبیر خواب کفش چرم قهوه ای,تعبیر خواب کفش سیاه,تعبیر خواب کفش بزرگ,تعبیر کفش در خواب,تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه پوشیدن,تعبیر خواب کفش پاشنه بلند مشکی,تعبیر خواب گم شدن یک لنگه کفش,تعبیر خواب دزدیدن کفش نو,تعبیر خواب کفش کهنه,تعبیر خواب هدیه گرفتن کفش سفید,تعبیر دیدن کفش درخواب زن,تعبیر خواب کفش خواستن مرده,تعبیر خواب کفش سفید پوشیدن,,تعبیرپاره شدن کفش در خواب,تعبیر خواب کفش نو,تعبیر خواب کفش قهوه ای رنگ,تعبیر خواب کفش بزرگ,دیدن کفش در خواب,تعبیر خواب دیدن کفش,تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه زن,تعبیر خریدن کفش نو در خواب,تعبیر خواب کفش نو خریدن,تعبیر گم شدن لنگه کفش در خواب,تعبیر خواب دزدیدن کفش دختر مجرد,تعبیر خواب کفش کهنه پوشیدن,تعبیر خواب هدیه گرفتن کفش نو,تعبیر دیدن کفش در خواب ابن سیرین,تعبیر خواب بدون کفش بودن,تعبیر خواب کفش سفید پوشیدن,تعبیر خواب کفش سفید,تعبیر خواب کفش سفید زنانه,تعبیر خواب پارگی کفش,تعبیر خواب کفش پاره برای زن,تعبیر خواب کفش اسکیت,تعبیر خواب کفش قهوه ای,تعبیر خواب گمشدن کفش,تعبیر خواب کفش قهوه ای خریدن,تعبیر خواب کفش بزرگ پوشیدن,تعبیر خواب پوشیدن کفش گشاد,گم شدن کفش در خواب,تعبیر خواب کفش های لنگه به لنگه,تعبیر خواب دزدیدن کفش زنانه,تعبیر خواب کفش نو خریدن,تعبیر خواب کفش سفید خریدن,تعبیر خواب کفش قدیمی,تعبیر خواب هدیه گرفتن کفش سرمه ای,تعبیر خواب هدیه گرفتن کفش قرمز,تعبیر گم شدن کفش در خواب چیست,تعبیر خریدن کفش در خواب,تعبیر خواب پوشیدن کفش لنگه به لنگه,تعبیر خواب دزدیدن کفش زن,تعبیر خواب کفش کهنه و پاره,تعبیر خواب کفش سفید خریدن,تعبیر خواب کفش سفید عروسی,تعبیر خواب کفش پاره و کهنه,تعبیر گم شدن کفش در خواب,تعبیر خواب کفش پاره,تعبیر خواب کفش قهوه ای پاشنه بلند,تعبیر خواب کفش قهوه ای نو,تعبیر خواب دیدن کفش کهنه,تعبیر خواب کفش سیاه بزرگ,تعبیر خواب گشاد شدن کفش,تعبیر خواب خریدن کفش,تعبیر خواب خریدن کفش لنگه به لنگه,تعبیر کفش لنگه به لنگه در خواب,تعبیر خواب خرید کفش سفید,تعبیر خواب گم شدن ی لنگه کفش,تعبیر خواب دزدیدن کفش,تعبیر خواب کفش سفید بزرگ,تعبیر خواب هدیه گرفتن کفش قهوه ای,تعبیر خواب پوشیدن کفش قهوه ای,تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه برای زن,تعبیر خواب کفش سفید عروس,تعبیر خواب کفش پاره مشکی,تعبیر خواب کفش قهوه ای امام صادق,تعبیر خواب کفش خیلی بزرگ,تعبیر خواب کفش سیاه کهنه,تعبیر خواب کفش خریدن,تعبیر دیدن کفش لنگه به لنگه در خواب,تعبیر خواب دزدیدن کفش در مسجد,تعبیر خواب کفش سفید کهنه,تعبیر خواب لنگه به لنگه بودن کفش,تعبیر خواب هدیه گرفتن کفش سیاه,تعبیر خواب کفش های کهنه,تعبیر کفش کهنه در خواب,تعبیر گم شدن کفش در خواب,تعبیر خواب خریدن کفش کهنه,تعبیر خواب گم شدن کفش در زیارتگاه,تعبیر خواب گم شدن کفش ها

تعبیر خواب کفش سفید,قهوه ای,سیاه پاره و تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه برای زن یا هدیه گرفتن و گم شدن کفش در خواب

تعبیر خواب  tabire khab  تعبیر خواب

تعبیر خواب کفش,تعبیر خواب کفش سفید,تعبیر خواب کفش سیاه,تعبیر خواب کفش پاره,تعبیر خواب هدیه گرفتن کفش,تعبیر کفش در خواب,تعبیر خواب کفش نو,تعبیر خواب گم شدن کفش زن,تعبیر خواب لنگه کفش,دیدن کفش در خواب,گم شدن کفش در خواب,تعبیر خواب دیدن کفش,تعبیر خواب گمشدن کفش,تعبیر خواب کفش خریدن,تعبیر خواب خریدن کفش,تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه برای زن

 

برای این ساعت از تعبیر خواب قصد داریم تعبیر خواب دیدن کفش را بررسی می کنیم در این پست تمامی خواب های کفش تو سط عالمان بزرگ تعبیر خواب اسلامی و خارجی یک به یک منتشر کرده ایم.

خواب کفش یکی از معمول ترین و جالب ترین خواب های ممکن است که تقریبا همه ما یک بار خواب کفش را دیده ایم و سپس دنبال تعبیر خواب کفش هستیم.در این مطلب سعی کرده ایم بهترین مطلب برای تعبیرخواب کفش را برای شما فراهم کنیم.امیدواریم که مورد توجه قرار گیرد.

دیدن کفش در خواب تعابیر زیادی دارد . البته این تعابیر خیلی بستگی به رنگ کفش که سفید یا صورتی یا  مشکی و سیاه یا قهوه ای باشد ندارد بلکه بیشتر به حالت آن که در چه زمانی و چگونه باشد دارد . برای شما در این پست تعبیر خواب کفش را از زبان بزرگان تعبیر خواب که در حالت های گوناگون کفش نو و کهنه و خریدن کفش و کفش پاشنه بلند و …بررسی شده است را قرار داده ایم . برای خواندن تعبیر کفش در خواب تا انتها مطالعه کنید.

تعبیر خواب سوسک,تعبیر خواب سوسک بالدار,تعبیر خواب سوسک قهوه ای,تعبیر خواب سوسک های زیاد,کشتن سوسک در خواب,ترسیدن از سوسک در خواب,دیدن سوسک در خواب

تعبیر خواب کفش محمدبن سیرین

دیدن کفش درخواب، دلیل زن بود. اگر بیند کفش نو در پای کرد، دلیل که زنی بخواهد یا کنیزکی بخرد. اگر درخواب کفش خود را سیه بیند، دلیل که آن زن توانگر بود. اگر کفش را سبز بیند، دلیل که آن زن مستوره بود. اگر کفش را سرخ بیند، دلیل که آن زن معاشر بود. اگر زرد بیند، دلیل که آن زن بیمارگونه بود.

 

تعبیر خواب حمله سگ به انسان,تعبیر خواب گاز گرفتن سگ,تعبیر خواب سگ قهوه ای,تعبیر خواب کشتن سگ,تعبیر خواب توله سگ,تعبیر خواب سگ گاز بگیرد,تعبیر خواب سگ مرده,تعبیر خواب سگ زرد,دیدن سگ در خواب,تعبیر خواب سگ,تعبیر خواب سگ سیاه,تعبیر خواب سگ مرده,تعبیر خواب سگ سفید,تعبیر خواب سگ زرد,تعبیر خواب گاز گرفتن سگ,تعبیر خواب سگ قهوه ای,تعبیر خواب توله سگ,تعبیر خواب کشتن سگ,تعبیر خواب غذا دادن به سگ,تعبیر خواب سگ مرده,تعبیر خواب سگ زرد,تعبیر خواب سگ گاز بگیرد

تعبیر خواب کفش امام جعفر صادق

دیدن کفش در خواب بر هفت وجه می باشد

کفش زنانه:دیدن کفش درخواب بر هفت وجه بود. اول: زن. دوم: خادم. سوم: کنیزک. چهارم: قوت. پنجم: معیشت. ششم: مال. هفتم: سفر. و دیدن کفش درخواب، دلیل بر مردی بود که میراث قسمت کند.

تعبیر خواب عروسی,تعبیر خواب عروسی دیگران,تعبیر خواب عروسی خودم, عروسی در خواب دیدن

تعبیر خواب کفش منوچهر مطیعی

کفش در خواب ما زن است و همسر. برای زنان دیدن کفش در خواب زندگی زناشوئی است که شوهر اصل کلی آن است. اگر زن دارید و در خواب کفش ببینید خواب شما به همسرتان بر می گردد و نوئی و کهنگی و رنج و راحت آن اشاره ای است به روابط بیننده خواب و همسرش.

ولی اگر بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببینید کفشی جدید و نو پوشیده ازدواج می کند. اگر مردی در خواب ببیند کفش هایش لنگه  به لنگه پوشیده از همسرش جدا می شود و چنانچه مرد مجردی این خواب را ببیند زنی کج خو و بد خلق نصیب او می شود. اگر مردی در خواب ببیند کفش پایش را می زند با همسرش اختلاف پیدا می کند. اگر ببیند کفش برای پایش کوچک شده همسرش از او تقاضائی می کند که قادر به بر آوردن آن نیست.

اگر مردی در خواب ببیند کفشش سوراخ شده زنش به او خیانت می کند و اگر ببیند کفشش آن قدر فرسوده است که نمی تواند بپوشد همسرش بیمار می شود. این تعابیر برای زنان نیز هست با این تفاوت که کفش زن به زندگی خانوادگی او نیز اشاره می کند و تنها شوهرش مطرح نیست.

تعبیر خواب اسب,تعبیر خواب اسب سیاه,تعبیر خواب اسب قهوه ای,تعبیر خواب اسب سواری,تعبیر خواب اسب قهوه ای روشن,تعبیر خواب اسب سفید زیبا,تعبیر خواب حمله اسب به انسان

تعبیر خواب کفش مؤلف

دیدن خواب کفش به معنی جنس مؤنث می باشد وکفش هر کس مربوط به فامیلهای درجه اول مونت آن شخص می باشد

تعبیر خواب دزد,تعبیر خواب دزدیدن ماشین,تعبیر خواب دزدیده شدن مال

تعبیر خواب کفش یوسف نبی 

دیدن کفش در پا کردن نشانه زن گرفتن باشد و اگر در آورد زن طلاق دهد

تعبیر خواب مو,تعبیر خواب کوتاه کردن مو با فیچی,تعبیر خواب کوتاه کردن مو

تعبیر خواب کفش عروسی

کفش عروسی: اگر ازدواج نکرده باشید نشان از ازدواج برای شماست اگر ازدواج کرده باشید سفر یا کار یا موقعیتی مناسب برای شما پیش می آید .

تعبیر خواب مورچه,تعبیر خواب مورچه ابن سیرین,تعبیر خواب مورچه امام صادق,تعبیر خواب کشتن مورچه,تعبیر خواب مورچه حضرت یوسف,تعبیر خواب مورچه زیاد در خانه,تعبیر خواب مورچه از نظر امام صادق,تعبیر خواب مورچه زرد,تعبیر خواب کشتن مورچه سیاه بزرگ,تعبیر خواب مورچه سیاه کوچک,تعبیر خواب مورچه سیاه بزرگ,تعبیر خواب مورچه زرد کوچک,تعبیر خواب مورچه زرد بزرگ,تعبیر خواب مورچه سیاه

تعبیر خواب کفش ابن خلیل

می گوید : دیدن کفش پاشنه بلند در خواب نشانه همسری هست که شما را به اوج موفقیت می رساند .
تعبیر خواب دزدیده شده کفش : حضور یک شخص که در زندگی زناشویی شما اختلال ایجاد می کند .

تعبیر خواب طلا,تعبیر خواب النگو طلا,دیدن گوشواره دستنبند گردنبند طلا در خواب

انواع مدل های دیدن خواب کفش

تعبیر خواب گمشدن کفش گم شدن کفش در خواب:گم شدن یا گم کردن کفش (گمشده) در خواب : نشان از طلاق و جدایی می باشد . اگر بیننده خواب ببیند که کفش کسی دیگر را به پا کرده یعنی در رابطه ای هست که این رابطه از بنیاد اشتباه هست و باید مسیر زندگی خود را تغییر دهد. جا گذاشتن کفش در خواب نشان از غافل بودن شما از همسراتان هست. ( به همسرتان بی توجهی می کنید و این امر لطمه های بزرگی بعدها به خانواده تان وارد می کند – باید با همسرتان مهربان باشید و توجه بیشتری به او داشته باشید )

تعبیر خواب کفش خریدن / تعبیر خواب خریدن کفش / تعبیر خواب کفش سفیدتعبیر خواب کفش نو یا جدید:ازدواج  ( مخصوصا اگر خرید کفش قرمز یا سفید یا مشکی باشد )

تعبیر خواب هدیه گرفتن کفش: هدیه دادن یا هدیه گرفت کفش نیز در از نظر اول ازدواج است اما معمولا برای نزدیکان مانند برادر و خواهر .

دیدن کفش کتانی در خواب ، کفش اسپورت ورزشی ، کفش اسکیت ، صندل و کفش تابستانی  و شیشه ای و چوبی بیشتر نشانه سفر و یا شادی برای شماست و دیدن کفش عروس و عروسی و مجلسی بیشتر نماد ازدواج یا مقام برای شماست.

اگر دیدید که کفش شما خیس یا خاکی ، گلی و گل آلود، یا پاره و کهنه شده و شما بی توجه از کنار آن می گذرید .

دیدن کفش طلایی در خواب نشانه محبت و همدلی خانواده هست و دیدن کفش طلا در خواب نشانه زندگی عالی با همسر ایده آل با رفاه کامل می باشد.

تعویض کفش یا کفش تا به تا : ازدواج مجدد برای خود یا نزدیکان.

اگر خواب ببینید به کفشهایتان واکس سیاه زده اید ، علامت آن است که امور زندگی به خوبی پیش خواهد رفت و واقعه مهمی باعث رضایت خاطر شما خواهد شد.

تعبیر خواب مار,دیدن مار در خواب,تعبیر خواب مار سیاه,تعبیر خواب نیش زدن مار

تعبیر خواب کفش دخترانه و بچه گانه

دیدن کفش دخترانه یا بچگانه یعنی اینکه بچه دار می شوید.

تعبیر خواب نوزاد پسر,تعبیر خواب زایمان,تعبیر خواب نوزاد,تعبیر خواب بچه دار شدن,تعبیر خواب بارداری,تعبیر خواب حامله بودن,تعبیر خواب حاملگی

تعبیر خواب ببینید کفشی کثیف و پاره دارید

تعبیر خواب ببینید کفشی کثیف و پاره دارید ، نشانه آن است که با رفتار ناآگاهانه و انتقادات نادرست خود از دیگران ، دشمنانی برای خود خواهید ساخت.

تعبیر خواب شکستن دندان,تعبیر خواب دندان افتادن,تعبیر خواب دندان,تعبیر خواب افتادن دندان

 

تعبیر خواب کفش  یوسف ع

دیدن کفش نشانه سفری است که در آن با همسر آینده تان آشنا خواهید شد .

تعبیر خواب مرده,تعبیر خواب مردن,تعبیر خواب بوسیدن مرده

تعبیر خواب خریدن کفش های نو و جدید

خریدن کفشهای نو در خواب ، نشانه آن است که تغییراتی سودمند در زندگی شما رخ خواهد داد. اگر خواب ببینید کفشهای نو ، پای شما را می زنند ، نشانه آن است که دوستان هم کار و خوشگذران ، شما را مورد تمسخر و ریشخند قرار خواهند داد.

تعبیر خواب بوسیدن,تعبیر خواب بوسه دادن

 

تعبیر خواب کفش آیتانوس

دیدن جعبه کفش در خواب مادر زن است به همین علت مردان غربی کفش خود را بدون جعبه می خرند و به خانه می برند و شرقی ها علاقه دارند که حتما کفششان جعبه داشته باشد. آن اشاره ای طنز آمیز به این نکته است که مردان غربی با مادر زن خویش رابطه صمیمانه و خوبی ندارند و در مغرب زمین بسیاری از جدایی ها به علت وجود مادر زن اتفاق می افتد اما زنان آسیائی داماد خویش را مانند پسر خود دوست دارند و به او محبت می کنند. (تعبیر خواب پاشنه کفش ) اگر خانمی در خواب ببیند پاشنه کفشش کند شده شوهرش بیکار می شود و اگر زنی ببیند که کفش مردانه پوشیده صاحب پسر می شود.

 

تعبیر خواب موش از نظر امام صادق,تعبیر خواب موش امام صادق,تعبیر خواب ترسیدن از موش,تعبیر خواب موش سیاه,تعبیر خواب موش خاکستری,تعبیر خواب موش مرده,تعبیر خواب گاز گرفتن موش

تعبیر خواب کفش عروسی

کفش عروسی: اگر ازدواج نکرده باشید نشان از ازدواج برای شماست اگر ازدواج کرده باشید سفر یا کار یا موقعیتی مناسب برای شما پیش می آید .

تعبیر خواب خواستگار,تعبیر خواب خواستگار امدن,خواستگاری در خواب ,تعبیر خواب پیشنهاد ازدواج,تعبیر خواب خواستگاری رفتن مرد

 

تعبیر خواب کفش به صورت اجمالی و خلاصه شده و دقیق

تعبیر خواب کفش از دید حضرت امام جعفر صادق ع
تعبیر خواب کفش بر هفت چیز دلالت می کند

زن-خادم-کنیزک-قوت-معیشت-مال-سفر

تعبیر خواب کفش مردی است که میراث را قسمت می کند

تعبیر خواب کفش از دید محمد بن سیرین
تعبیر خواب کفش زن است

تعبیر خواب کفش نو و کفش جدید این است که زنی جدید است یا خریدن کنیزکی است

تعبیر خواب کفش سیاه زن توانگر است

تعبیر خواب کفش سبز زن مستوره است

تعبیر خواب کفش سرخ زن معاشر است

تعبیر خواب کفش زرد زن بیمارگونه است

تعبیر خواب کفش از دید حضرت یوسف ع
تعبیر دیدن کفش در خواب سفری است که در ان همسر آینده تان را می بینید

تعبیر خواب کفش از دید منوچهر مطیعی
تعبیر خواب کفش زن و همسر است

تعبیر خواب کفش برای زنان، زندگی زناشویی است که شوهر اصل کلی آن است

تعبیر خواب کفش برای مردی که زن دارد به روابطش با همسرش بر می گردد

تعبیر خواب کفش برای کسی که مجرد است ازدواج است

تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه برای زن یا مرد:تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه جدایی از همسر است

تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه برای فرد مجرد ازدواج با زنی کج خو و بد اخلاق است

تعبیر خواب کفشی که تنگ است و پا را می زند این است که با همسرتان به اختلاف می خورید

تعبیر خواب کفشی که تنگ شده است تقاضایی از سوی همسر است که توان برآوردن آن را ندارید

تعبیر خواب مردی که کفشش سوراخ شده است این است که زنش به او خیانت می کند

تعبیر خواب کفشی که بسیار فرسوده شده و قابل پوشیدن نیست این است که همسرش بیمار است

تعبیر خواب کفش از دید خانم آیتانوس
تعبیر خواب جعبه کفش مادر زن است.

تعبیر خواب خانمی که پاشنه کفشش کند شده این است شوهرش بیکار می شود

تعبیر خواب زنی که کفش مردانه پوشیده این است که صاحب پسر می شود

تعبیر خواب کفش از دید مولف
تعبیر خواب کفش عروسی این است که اگر ازدواج نکرده اید ازدواج خواهید کرد و اگر متاهل هستید کار یا موقعیت خوبی بدست می آورید

تعبیر خواب دزدیده شدن کفش این است که کسی در زندگی خانوادگی شما مشکل بوجود می آورد

تعبیر خواب گم شدن کفش زن:تعبیر خواب گم شدن یا گم کردن کفش نشان از طلاق و جدایی است

تعبیر خواب پا را در کفش دیگران کردن یعنی کاری می کند که از بنیاد غلط است

تعبیر خواب کفش جدید یا نو ازدواج است مخصوصا اگر رنگ کفش قرمز یا سفید یا مشکی است

تعبیر خواب کفش نو یا جدید هدیه گرفتن از عزیزان است

دیدن کفش کتانی و ورزشی در خواب نماد ازدواج یا مقام برای شماست

تعبیر خواب دیدن کفش طلایی محبت و همدلی در خانواده است و همچینین زندگی عالی با همسر است

تعبیر خواب عوض کردن کفش ازدواج مجدد خود یا نزدیکان است

تعبیر خواب کفش دخترانه یا بچگانه این است که بچه دارل می شوید

تعبیر خواب کفش پاره :تعبیر خواب داشتن کفش کثیف و پاره این است که با نا آگاهی و انتقاد نا درست برای خود دشمن تراشی می کنید

تعبیر خواب واکس سیاه زدن به کفش این است که امور به خوبی پیش می روند

تعبیر خواب کفش نو در خواب این است که تغییرات مثبتی در زندگیتان رخ می دهد

تعبیر خواب کفش های نویی که پای شما را میزنند این است که دوستان و همکاران شما را تمسخر می کنند

تعبیر خواب کفش از دید ابن خلیل
تعبیر خواب کفش پاشنه بلند همسری است که شما را به اوج میرساند

تعبیر خواب کفش از دید جابر مغربی
تعبیر خواب کسی که پاشنه پای خود را میبرد این است که حاصل کارش را به دشمنان می دهد

تعبیر خواب افتادن پاشنه کفش این است که کارش خراب می شود و وضعیت اقتصادیش بد می شود

برچسب ها:تعبیر خواب کفش,تعبیر خواب کفش سیاه,تعبیر خواب کفش پاره,تعبیر خواب هدیه گرفتن کفش,تعبیر کفش در خواب,تعبیر خواب کفش نو,تعبیر خواب گم شدن کفش زن,تعبیر خواب لنگه کفش,تعبیر خواب کفش سفید,دیدن کفش در خواب,گم شدن کفش در خواب,تعبیر خواب دیدن کفش,تعبیر خواب گمشدن کفش,تعبیر خواب کفش خریدن,تعبیر خواب خریدن کفش,تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه برای زن

تعبیر خواب ماهی,تعبیر خواب ماهی قرمز,تعبیر خواب ماهی سیاه,تعبیر خواب ماهی بزرگ,تعبیر خواب ماهی کوچک,تعبیر خواب ماهی پخته,تعبیر خواب ماهی خوردن,تعبیر خواب ماهی مرده,ماهی در خواب دیدن

تعبیر خواب کفش سفید,قهوه ای,سیاه پاره و تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه برای زن یا هدیه گرفتن و گم شدن کفش در خواب

منبع:تعبیر خواب tabire khab تعبیر خواب ابن سیرین