تو که می دانی در قلب منی این همه دوری و بی مهری چرا؟