خلاصه کتاب روانشناسی بالینی جری فیرس

 

این اثر، ششمین ویراست کتابی است که در آن، روانشناسی بالینی به گونه ای جامع مطرح و مرور شده و مطالب درسی سودمندی برای دانشجویان رشته های روان شناسی، مشاوره، روان پزشکی، مددکاری اجتماعی و شایر رشته های وابسته محسوب میشود. نویسندگان کتاب، "جری فیرس" و "تیموتی ترال"، توضیحات مبسوط و جذابی درباره ریشه های تاریخی، نظریه ها و روش های تحقیق، سنجش و درمان، و تخصص های اصلی در رشته ر ...more